cart
MKB Groothandel sinds 1928
clock
Koop per stuk of in bulk
perfume
Meer dan 15.000 artikelen direct leverbaar
truck
Gratis verzending vanaf €39 incl. BTW

Algemene Voorwaarden Zakelijk JVDL

Download de Algemene Voorwaarden Zakelijk
 

 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JAN VAN DER LEEK B.V. 

 HANDELEND ONDER DE NAAM JANVANDERLEEK.NL (versie 2021/01) 

 

 

 

Afdeling I. Bepalingen die van toepassing zijn op alle overeenkomsten 

 

1. Definities 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Verkoper: Jan van der Leek B.V. gevestigd te (1627 LE) Hoorn aan de Atoomweg 5, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36009047, handelend onder de naam Janvanderleek.nl;

b. Koper: Iedere derde met wie Verkoper een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Verkoper een aanbieding doet; 

b1. zakelijke Koper: de Koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

b2: consument: de Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

c. overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Verkoper en consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem van verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Verkoper en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand; 

d. (af)levering: feitelijke aanbieding aan de Koper, al dan niet aan diens huis/bedrijf, van de overeengekomen producten; 

 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten worden gedaan onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.2 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt. Verkoper kan vrijblijvende offertes herroepen binnen 2 (twee) werkdagen nadat de acceptatie van het aanbod Verkoper heeft bereikt. 

2.3 De overeenkomst komt slechts tot stand, indien de acceptatie van het aanbod Verkoper heeft bereikt. Uit deze acceptatie moet blijken dat Koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leveringsvoorwaarden en dat hij, zonodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen algemene voorwaarden. 

2.4 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte/aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Verkoper aan Koper bericht heeft met deze afwijking van de offerte/aanbieiding in te stemmen. 

2.5 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen. 

 

3. Prijzen 

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van Verkoper:

- vermeld in Euro’s; 

- gebaseerd op de tijdens de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

- gebaseerd op levering “franco huis/bedrijf”; 

- exclusief BTW voor zakelijke klanten, inclusief BTW voor consumenten, inclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; 

- exclusief eventuele kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering. 

3.2 Indien binnen drie maanden na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór de aflevering een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. 

3.3 Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de Koper en mogen door Verkoper aan Koper worden doorberekend. In dat geval heeft de Koper de mogelijkheid om hetzij de overeenkomst te annuleren onder de in artikel 11 genoemde voorwaarden, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. 

 

4. Aanschaf en gebruik
4.1 U erkent dat alle door u aangeschafte goederen die op de Janvanderleek-sites worden aangeboden, strikt voor professioneel gebruik bedoeld zijn en mogelijk onderworpen zijn aan voorschriften of andere restricties betreffende gebruik en doorverkoop. Door onze producten aan te schaffen erken je dat het overtreden van restricties ivm doorverkoop kan leiden tot blokkering van uw account.

4.2 Indien u onbekend bent met enige toepasbare (gebruiks)restricties dient u contact op te nemen met de verkoper vooraleer tot een aanschaf over te gaan.

4.3 Door goederen van de Janvanderleek-sites aan te schaffen of te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan de nationale en Europese toepasselijke wetten, regels en voorschriften.

 

5. (Af)levering, leveringstijden, risico 

5.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de aflevering wordt verricht. De levertijd is vermoedelijk tenzij uitdrukkelijk een vaste levertijd is overeengekomen.

5.2 Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Verkoper door Koper schriftelijk een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van vier weken. 

5.3 Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen of vermoedelijke levertijd is Verkoper niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden. 

5.4 Tenzij anders overeengekomen geschiedt aflevering franco huis/bedrijf. Indien (af)levering op de afgesproken dag door of vanwege Koper niet mogelijk is, is Koper op eerste verzoek van Verkoper verplicht bij de nieuwe (af)levering de additionele transportkosten te voldoen. 

5.5 Het risico voor zaken gaat over op het moment van aflevering, óók indien de eigendom op een ander tijdstip overgaat. 

5.6 Verkoper is gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van Koper te vorderen. Totdat Koper voldoende zekerheid voor betaling heeft verschaft, is Verkoper gerechtigd de aflevering of nakoming op te schorten. Koper is aansprakelijk voor de door Verkoper door deze vertraagde aflevering/nakoming te lijden schade. 

5.7 Verkoper is steeds gerechtigd onder rembours te leveren. Verkoper zal de levering onder rembours vooraf bij Koper aankondigen. 

5.8 Verkoper behoudt zich het recht voor de zaken in deelpartijen te leveren. 

 

6. Inspectie en reclame 

6.1 Koper is verplicht de afgeleverde zaken onmiddellijk en nauwkeurig te (doen) inspecteren.

6.2 Koper dient bij aflevering een afleveringsbewijs te ondertekenen. 

6.3 Als bij aflevering van zaken gebreken (in de zin van kwaliteit, hoeveelheden, maatverschillen) worden geconstateerd, dient door Koper op het ontvangstbewijs aantekening daarvan te worden gesteld. Bovendien dient door Koper binnen 5 (vijf) werkdagen na aflevering aan Verkoper hiervan schriftelijk melding te worden gedaan, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt de gekochte zaken zonder gebreken te hebben ontvangen en/of opgeleverd gekregen. 

6.4 Niet-zichtbare gebreken die redelijkerwijze niet binnen de in lid 5.3 gestelde termijn geconstateerd konden worden, dienen binnen 14 (veertien) dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na aflevering van de zaken, schriftelijk aan Verkoper te zijn gemeld. 

6.5 Indien geen reclame heeft plaatsgevonden binnen de in de artikelen 5.3 en 5.4 vermelde termijnen heeft Verkoper het recht de klacht niet meer in behandeling te nemen. Koper heeft ter zake geen aanspraak meer jegens Verkoper.

6.6 Reclames geven aan Koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. 5.7 Koper moet Verkoper - voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet later dan 20 (twintig) werkdagen na de reclame - in de gelegenheid stellen gebreken aan de hand van geleverde zaken in originele staat en originele verpakking vast te (laten) stellen. 

6.8 Indien Koper de zaken geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt, bewerkt of doorgeleverd is ieder recht op schadevergoeding of reclame vervallen. 

6.9 Indien Verkoper een reclame gegrond bevindt, zal Verkoper te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken zaken betalen, hetzij de betrokken zaken gratis vervangen. Tot meerdere schadevergoeding is Verkoper niet verplicht. 

 

7. Garantie 

7.1 Verkoper verbindt zich jegens Koper de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) overeenkomst is omschreven. Verkoper staat er jegens Koper voor in dat de zaken bij aflevering die eigenschappen bezitten die Koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit bijzonder gebruik door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien of afgesproken. 

7.2 Deze garantie geldt niet voor gebreken welke het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of onoordeelkundige behandeling daarvan of onvoldoende zorg daarvoor. 

7.3 Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, hoeveelheid, afmetingen of kwaliteit, die uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, sluiten het recht op garantie en/of schadevergoeding uit. 

7.4 Indien genoegzaam is aangetoond dat de zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, en onverminderd het elders in deze voorwaarden of de overeenkomst bepaalde, heeft Verkoper de keuze tussen hetzij herstel, hetzij vervanging van de ondeugdelijke zaken, waarbij Verkoper voldoende in de gelegenheid wordt gesteld het herstel of de vervanging uit te kunnen voeren. 

 

8 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

8.1 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of haar leidinggevend personeel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de geleverde zaken ter zake waarvan de contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper is ontstaan, dan wel, indien en voor zover Verkoper verzekerd is tegen de gevolgen van de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis, tot maximaal het bedrag dat Verkoper van haar verzekeraar uitgekeerd krijgt. 

8.2 Verkoper is jegens Koper niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook, voor andere schade dan de directe schade. Onder directe schade is uitsluitend begrepen: schade aan de geleverde zaken, schade aan eigendommen van de Koper en personenschade. 

8.3 Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden ter zake van door Verkoper aan Koper geleverde zaken, waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan. 

 

9. Betaling 

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen contant bij af- of oplevering van de zaken te geschieden. Bij overeengekomen niet-contante betaling dient de verschuldigde koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan. Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde vordering in mindering te brengen of op te schorten dan wel te verrekenen, behoudens toestemming van Verkoper. 

9.2 Bij gebreke van tijdige betaling is Koper zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hij over het factuurbedrag of het niet-betaalde gedeelte daarvan een rente verschuldigd zijn ter hoogte van 1,5 % per maand of zoveel meer als de wettelijke (handels)rente bedraagt over het achterstallige bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling verschuldigd is. Een gedeelte van een maand geldt hierbij als een volle maand. 

9.3 Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend 

vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 

9.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet-betaalde factuur (zoals aanmaningskosten, kosten van een in te schakelen deurwaarder of advocaat), zijn volledig voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 160,00 excl. btw per factuur. 

9.5 Bij gebreke van tijdige betaling is Verkoper bevoegd de verdere uitvoering van alle met Koper lopende overeenkomsten te ontbinden of op te schorten tot die betaling is geschied en zal Verkoper voor de verdere levering contante betaling kunnen eisen. 

 

10. Eigendomsvoorbehoud 

10.1 De eigendom van de door Verkoper geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op Koper, nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud komen de zaken vanaf de vorenbedoelde feitelijke aflevering voor risico van Koper. 9.2 Zonder toestemming van Verkoper is Koper, zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan derden te verhuren, in gebruik te geven of de eigendom daarvan over te dragen anders dan: 

- in de normale bedrijfsuitoefening van Koper tot aan de datum van zijn faillissement, of - overeenkomstig de normale bestemming van de zaken. 

10.2 Indien Koper niet of niet tijdig aan één of meer van zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde zaken als eigenaar, naar haar keuze tijdelijk of definitief terug te nemen. Koper machtigt Verkoper hierbij om het terrein en/of het perceel waar de zaken zich bevinden te betreden teneinde deze zaken te kunnen terugnemen. Koper dient daartoe Verkoper per omgaande telefonisch mededeling te doen van aanspraken of pogingen van derden om onder Verkopers eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en dient dit terstond per telefax of e-mail aan Verkoper te bevestigen. 

 

11. Overmacht 

11.1 Indien Verkoper als gevolg van overmacht niet op tijd de zaken kan (af)leveren, heeft hij het recht de levering op te schorten. In dat geval is Koper niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.

11.2 Indien door overmacht van Verkoper de (af)levering meer dan 2 (twee) maanden vertraagd wordt, zijn zowel Verkoper als Koper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft Verkoper slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Koper heeft in dat geval generlei aanspraak op schadevergoeding. 

11.3 Indien de overmacht van Verkoper intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft Koper, indien de resterende (af)levering met meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Verkoper terug te zenden voor rekening en risico van Koper, indien Koper kan aantonen dat het reeds geleverde gedeelte van zaken door Koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken. 

11.4 Van overmacht aan de zijde van Verkoper is in ieder geval sprake, indien Verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, onverwachte of langdurige ziekte van personeel, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Verkoper als bij derden, van wie Verkoper de benodigde materialen dan wel grondstoffen of producten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, bedrijfsstoringen al dan niet bij leveranciers, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Verkoper ontstaan. 

 

12 Annulering en retourneming 

12.1 Bij annulering van de overeenkomst door Koper is hij aan Verkoper schadevergoeding verschuldigd van 10% van hetgeen hij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 25%, indien de annulering van een overeenkomst door Koper geschiedt, terwijl Koper al ervan in kennis is gesteld dat de aflevering - of een deel ervan indien het een deellevering betreft - kan plaatsvinden. 

12.2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Verkoper aannemelijk kan maken dat zijn schade groter is, in welk geval zij tevens aanspraak kan maken op betaling van het meerdere. 

12.3 Afgeleverde zaken kunnen door Verkoper uitsluitend retour worden genomen indien deze onbeschadigd, onbewerkt en in de originele, ongeopende verpakking aan haar worden teruggestuurd. De waarde van de retour gezonden zaken zal aan Koper worden vergoed, onder aftrek en inhouding van 25% waardevermindering. 

12.4 Indien Koper van de mogelijkheid tot retourneming of annulering gebruik wenst te maken, dient hij de retour te nemen materialen bij Verkoper af te leveren. 

 

13. Verzuim en ontbinding 

13.1 De overeenkomst kan door Verkoper in ieder geval worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop Koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 

13.2 Door ontbinding worden de vordering van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de uit dien hoofde door Verkoper geleden schade. 

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

14.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Indien tussen Verkoper en Koper een geschil ontstaat, en zij in onderling overleg niet tot een oplossing komen, is de rechtbank in het arrondissement Noord-Holland bij uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij Verkoper ervoor kiest het geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet bevoegde rechtbank. Indien Koper een consument is dan heeft Koper, binnen één maand nadat Verkoper schriftelijk heeft aangekondigd het geschil aan de rechtbank in het arrondissement Noord-Holland voor te zullen leggen, het recht te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. 

 

Bijlage 1 Het modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

a. Aan: 

 

Janvanderleek.nl

Atoomweg 5 

1627 LE Hoorn 

Fax: 0229 – 23 42 74 

E-mail: [email protected] 

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 

 

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* 

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* 

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 

herroept/herroepen* 

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 

d. [Naam consument(en)] 

e. [Adres consument(en)] 

f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

Terug naar boven
De betrouwbare beauty groothandel sinds 1928. Veilig winkelen en thuiswinkel gecertificeerd.
Kies hieronder je land en geef aan of je een BTW nummer hebt.
Nederland
België
Zakelijk (excl BTW)
Consument (incl BTW)
Gelieve een keuze maken